Products & Service

Privacy Policy

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.lapcthailand.com บริษัท ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียน จำกัด, หรือในที่นี้จะเรียกแทนว่า "เรา" ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราได้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มี มาตรการการรักษาความมั่นคงที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างดีที่สุด

01. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทางร้านค้า และทางกิจกรรม คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถ ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

02. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เพลง คลิปวีดิโอ โลโก้ และอื่นๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจ มีผลมาจากการที่เนื้อหา เหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือรูปภาพไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด
2.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้ (ID) ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา
2.3 ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
2.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน ข้อมูลการรับประกันสินค้า ประวัติการธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ
2.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ Cookie ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
2.6 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ

03. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

3.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขายสินค้าหรือบริการ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ นอกจากนี้ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบ ประวัติการซื้อ ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการใช้บริการกับทางเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด รวมไปถึงการตรวจ สอบการกระทำผิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลไว้กับเราและเพื่อรักษาประวัติในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

3.2 เพื่อกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ในระหว่างการใช้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์และ การบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ผ่านเว็บไซต์ อีเมล และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

04. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำ การขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

05. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจเสนอลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยแปลน ฟอร์ คิดส์ ซึ่งหากท่านเข้าเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่น ๆ อีกครั้ง โดยเราไม่ รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทอื่นใด และข้อมูลที่ท่านจัดส่งให้แก่บริษัทดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้นทั้งสิ้น

06. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

6.1 เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ รวมถึงทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด

6.2 ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

6.3 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับ ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม

6.4 เราจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

07. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

Cookies คือข้อมูลจำนวนหนึ่งที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน ระบบของเราจะทำการจัดเก็บ cookies ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา นอกจาก ว่าท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ cookies จะช่วยให้การเข้ามาชมและใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไปสะดวกขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงการ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับท่าน ท่านอาจจะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของท่านให้ปฏิเสธการจัดเก็บ cookies โดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในกรณีนั้น ท่านอาจจะไม่ สามารถที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่าง บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ความช่วยเหลือ" บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่าปิดรับ cookies ทั้งหมด หรือเปิดแจ้ง เตือนก่อน cookies จะถูกจัดเก็บ

08. ตัวเลือกและสิทธิของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ ให้ความยินยอมต่อเราได้

8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประ การได

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถลบข้อมูลของท่านและยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเราที่อีเมล dm@planforkids.com

09. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจปรับแก้นโยบายเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฉบับล่าสุดของเรา เราจะระบุวันที่ที่ชัดเจน ของการบังคับ ใช้นโยบายที่ปรับแก้ทุกครั้ง ที่ข้างท้ายสุดของนโยบาย

มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2565

© Copyright 2022 LAPC Thailand. All right reserved.