Night Mode:
| Text Size:

About LNG

LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว
LIQUEFIED NATURAL GAS

เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้วซึ่งกระบวนการเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ ประกอบต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้า สู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิม ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป การแยกสิ่งปลอมปนต่างๆ ออกก่อนการแปรสถานะจนเหลือก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จึงกล่าวได้ว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติ เหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก

L
LIQUEFIED
N
NATURAL
G
GAS
LNG คืออะไร
  • LNG คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพโดยการลดอุณหภูมิเหลือ -160°C จนกลายเป็นของเหลว
  • เมื่อนำไปใช้จึงต้องเปลี่ยนสถานะให้กลับไปเป็นก๊าซอีกครั้ง โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10-25°C
  • เรียกกระบวนการนี้ว่า REGASFICATION PROCESS
site map