Night Mode:
| Text Size:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม รายการล่าสุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม รายการล่าสุด
ประกาศงานประมูล / ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศงานประมูล/ประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการล่าสุด
ประกาศงานวิธีคัดเลือก / ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม รายการล่าสุด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม รายการล่าสุด

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริการ จัดหาจัดทำวัสดุ
Tel. 038-978-225 / 038-978-200 Ext. 8347, 8333
E-mail
PTTLNG-Procurement@pttlng.com
site map