Night Mode:
| Text Size:

Environment and Safety

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

flora exhibition hall

อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา
ได้รับการรับรองอาคารเขียว ระดับ Platinum ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC)
จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)
สนับสนุนการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งเชิงนิเวศของโครงการ
การประหยัดน้ำ
คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
การลดการใช้พลังงาน
การลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
การป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ
“ได้รับคะแนนถึง 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน”

TREES-NC มีเกณฑ์การประเมินที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีหัวข้อการประเมินอยู่ 2 ประเภท คือ หัวข้อบังคับ (Prerequisite) และหัวข้อคะแนน (Credit) ซึ่ง ทุกโครงการที่เข้ายื่นประเมินจะต้องผ่านหัวข้อบังคับครบทุกข้อ ส่วนระดับการรับรองที่โครงการได้รับจะพิจารณาจากคะแนนรวมของหัวข้อคะแนน โดยอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สามารถทำคะแนนได้ถึง 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน จึงได้รับการรับรองในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเกณฑ์การประเมิน

TREES
Platinum
61 and above
Gold
46 to 60
Silver
38 to 45
Certified
30 to 37

ความมั่นคง ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของ PTTLNG ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คือการประกอบกิจการโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม PTTLNG ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และการสูญเสียให้มีน้อยที่สุด PTTLNG จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นความ สำคัญของการจัดการบริหารด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้น ฐานที่สำคัญในการบรรลุผลที่น่าพึงพอใจในด้านดังกล่าว

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
PTTLNG

คือการประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม

site map