Night Mode:
| Text Size:

Procurement

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ PTTLNG

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ PTTLNG

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ PTTLNG เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึง กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ PTTLNG ดังนี้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ PTTLNG

ข้อ 1 จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการ

ข้อ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผย และปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่าง เท่าเทียมกัน รวมถึงรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ค้า

ข้อ 3 จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในกิจการที่ดี

ข้อ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance; ESG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อ 5 จัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.

ข้อ 6 มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารผู้ค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 7 บริหารจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดซื้อจัดจ้างและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารจัดการ การจัดหาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
site map