Night Mode:
| Text Size:
ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
Walk in
ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
1. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. ขอความร่วมมือเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จำนวนอย่างน้อย 20 ท่าน และไม่เกิน 100 ท่าน
3. เวลาการเปิดรับเยี่ยมชม
- ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น.
4. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
4.1 แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ นับจากการวันที่ส่งแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมกิจการบริษัท
4.2 กรุณาแนบหนังสือแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในระบบโดย นำเรียนถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
4.3 ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย
4.3.1 วัตถุประสงค์ และหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม
4.3.2 วันและเวลาที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
4.3.3 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
4.3.4 รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน พร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
4.3.5 ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email address ที่สามารถติดต่อกลับได้
เยี่ยมชม PTTLNG
ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมแบบ Walk in
1. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมทุกวัน ยกเวัน วันจันทร์
2. ใน 1 วัน รับไม่เกิน 200 ท่าน ( เช้า 100 ท่าน / บ่าย 100 ท่าน )
3. เวลาการเปิดรับเยี่ยมชม
- ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น.
4. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
4.1 แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ นับจากการวันเข้าเยี่ยมชม
4.2 ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย
4.2.1 วันและเวลาที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
4.2.2 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
4.2.3 รายชื่อ และ บัตรประชาชน ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน
4.2.4 ชื่อผู้จองหลัก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email address ที่สามารถติดต่อกลับได้
5. หัวข้อที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดให้เยี่ยมชม
  • อาคารพรรณพฤกษา : การนำความเย็นจาก LNG มาใช้ประโยชน์ ภายในอาคาร และ การปลูกพืชเมืองหนาว ( ดอกไม้เมืองหนาว )
  • ป่า : แนวคิดการประยุกต์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าที่เกิดขึ้นจริง
  • ห้องนิทรรศการ : แสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ LNG
เยี่ยมชม PTTLNG
site map