Night Mode:
| Text Size:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ
เลือกปี
2021
Zero Accident Campaign
PTTLNG รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
PTTLNG ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณประทีป จิตประทักษ์ (รปก.) เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) ระดับทองแดง จากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
read more
พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
PTTLNG รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จาก กนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จากกนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และใบประกาศเกียรติคุณ โดย รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่่6 และรางวัลธงขาว-ดาวทอง(ดำเนินการต่อเนื่อง6ปีขึ้นไป)
read more
site map