Night Mode:
| Text Size:

Human Resources Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Privacy Policy)

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "เรา") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็น พนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ที่เคยเป็นพนักงาน พนักงานภายนอก/พนักงานผู้ช่วย (outsource) พนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น นักศึกษาฝึกงาน นักเรียนทุน ที่ปรึกษา วิทยากร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน (เรียกรวมกันว่า "ท่าน") โดยบริษัทฯ ทราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือสัญญาบริการที่บริษัทฯ ทำกับนายจ้างของท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงใคร่ ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์ของบริษัท

site map