Night Mode:
| Text Size:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศประมูลงานจัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำระบบดับเพลิงกลับเข้าสู่ถังกักเก็บ

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจึ จำกัด มีความประสงค์ที่จะ จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำระบบดับเพลิงกลับเข้าสู่ถังกักเก็บ โดยเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

สถานที่ส่งมอบ ณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (สำนักงานระยอง)
กำหนดส่งมอบ ภายใน 75 วันนับถัดจากได้รับไบสั่งจ้าง (ไม่เว้นวันหยุด)

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ Microsoft Team วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยกำหนดเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10.00 - 12.00 น. (ผู่ชี้แจงคุณสรวิศ โชติวิสุทธิ์ 038-978-214)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง พีทีที แอลเอ็นจี จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิไนการเสนอราคาและไม่มีสิทธิไนการเสนอราคา

site map