Night Mode:
| Text Size:

Services

ข้อมูลการขอใช้บริการ

Type of Service

Firm Contract
 • สัญญาระยะสั้น : Short Term Capacity Contract
  ระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่า 30 วันและไม่เกิน 1 ปี
 • สัญญาระยะกลาง : Medium Term Capacity Contract
  ระยะเวลาของสัญญามากกว่า 1 ปี จนถึง 5 ปี
 • สัญญาระยะยาว : Long Term Capacity Contract
  ระยะเวลาของสัญญามากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
Non Firm Contract
 • สัญญาระยะสั้น : Interruptible Capacity Contract
  ระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่า 30 วันและไม่เกิน 1 ปี
site map