Night Mode:
| Text Size:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Thailand Quality Class : TQC
PTT LNG รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล Thailand Quality Class : TQC

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล Thailand Quality Class รางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็น เครื่องหมายแสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล โดย คุณรัตติกูล ปียะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับรางวัลจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Thailand Quality Award 2020 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นับเป็นปีที่ 2 ที่ PTTLNG ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งซาติ Thailand Quality Class : TQC ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 จึงเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมันและความตั้งใจในการดำเนิน งานขององค์กรและพนักงานทุกคนที่พร้อมจะเดินหน้าปรับปรุงการปฏิบัติการอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร ให้ก้าวไปสู่ มาตรฐานสากล เพื่อพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยไม่หยุดพัฒนาตนเอง นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่ง ความภาคภูมิใจและความสำเร็จ ที่มอบให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน

site map