Night Mode:
| Text Size:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Zero Accident Campaign
PTTLNG รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

PTTLNG ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณประทีป จิตประทักษ์ (รปก.) เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) ระดับทองแดง จากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

site map